Άρης Παπαθάνος

Άρης Παπαθάνος

Διευθύνων Σύμβουλος, CPI SA